Seminarium och årsmöte lördag 30 Mars 2019

Tema för detta seminarium tillängnas portalparagrafen i vårt partiprogram.
 

Vi  jämför Wigforss formulering av socialdemokratins mål med de mål som finns i gällande partiprogram och konsekvenserna av förändringen.


"VAD SOCIALDEMOKRATIN VILL
Socialdemokratin vill låta demokratins ideal sätta sin prägel på hela samhällsordningen och människornas inbördes förhållanden för att därigenom ge var och en möjlighet till ett rikt och meningsfyllt liv. I detta syfte vill socialdemokratin så omdana samhället, att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer, att medborgarna frigörs från beroende av varje slags maktgrupper utanför deras kontroll och att en på klasser uppbyggd samhällsordning lämnar plats för en gemenskap av på frihetens och likställighetens grund samverkande människor.
Denna socialistiska samhällsuppfattning är uttryck för viljan att förverkliga idéerna om frihet, jämlikhet, demokrati och solidaritet. Dessa idéer har tagits i arv från tidigare kulturtraditioner. De har omformats av nya erfarenheter och ständigt skänkt styrka åt strävandena att bereda människorna ett friare och rikare liv. Sina djupaste rötter har socialdemokratins idéer i övertygelsen om varje människas okränkbarhet och alla människors lika värde."
Vi återkommer med mer information
Styrelsen

PS  
En intressant koppling till ovanstående tema är dock att Ernst Wigforss allra sista debattartikel (Arbetet 1972) var ett frontalangrepp på denna portalparagraf som han krävde avskaffad. Du finner artikeln nedan.